DNB İNSAN KAYNAKLARI VE YAZILIM DANIŞMANLIK LİMİTEN ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, dNb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri sahibi iş bu metin ile kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceğinden, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaç ile aktarılacağından, kişisel verilerin toplanma yöntem ve hukuki sebebinden ve kanunun 11. Maddesinde sayılan haklara sahip olduğu konusunda aydınlatılmış olduğunu, kişisel verilerinin şirketimiz tarafından bu metinde belirtilen şekilde kullanımına, işlenmesine ve paylaşılmasına muvafakat ettiğini beyan eder.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.dnbik.com] adresinde yer alan DNB İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Tanımlar

Bu aydınlatma metni kapsamında;

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

c) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

ç) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

d) Kanun: Kişisel Verileri Koruma Kanununu,

e) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

f) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan DNB İnsan Kaynakları ve yazılım danışmanlık Ltd. Şti’ ni

ifade eder.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekân/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı vb…

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elektronik veya fiziki ortamlarda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen konu ve amaçlarla toplanan kişisel verileriniz iş bu aydınlatma metni ile, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işleme şartlarına uygun olarak işlenebilmekte ve kanunun 8. Ve 9. Maddesindeki şartlara uygun olarak paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz iş bu metin kapsamında belirlenen konu ve amaçlar dışında kullanılamaz.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, iş bu aydınlatma metnindeki açık rızanız ile aşağıdaki amaçlarla, özel hayatınızın gizliliğine ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasında verdiğimiz önem doğrultusunda, Kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirketimizin aşağıdaki amaçları doğrultusunda işlenecektir.

 • Şirketimiz tarafından Özel İstihdam Bürosu faaliyetimizin sunumu için verilen tüm hizmetlerden sizleri ve/veya varsa temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, hizmetlerimizin müşterilerimize sunulabilmesi için gerekli aksiyonların alınması ve gerekli adımların atılması,

 • Şirketimiz tarafından yürütülen hizmete yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin muhatap kişi ve kurumların ihtiyaçlarına/taleplerine göre özelleştirerek ilgililere sunulması

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmet gereği gerekli aksiyonların (sözleşme yönetimi, mülakat müzakere, sunum vb.) planlanması, sözleşme yönetimi, hukuki işlerin ve işlemlerin tesisi ile hukuk süreçlerinin takibi ve tüm bu işlemlerin icrası,

 • Şirketimizin kullanımda olan adres ve büroların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden müşteri ve muhatapları faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların birimler tarafından yapılması, iş süreçlerinin yönetilmesi, İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

 • Şirketimizin düzenleyeceği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,

 • Finansal ve muhasebesel işlemlerin takibi ve icrası ve finansal mutabakatların yapılması,

 • Özel istihdam bürosu ve şirketimizin kuruluş sözleşmesindeki ana faaliyetimizin ve tüm yükümlülüklerimizin kanuna uygun olarak yerine getirilmesi,

 • Şirketimizin “uygun iş uygun personel” mottosu gereği yapılan teknolojik araştırma ve uygulamalar yapılması,

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Fikri ve sınai haklar Kanunu kapsamında mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,

 •  İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi,

 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,

 • Şirketimizin verimlilik ve müşteri memnuniyeti kapsamında gerekli ölçümlemelerin yapılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, öneri, istek, şikayet ve hata bildirimlerinin değerlendirilebilmesi ve geri dönüş yapılabilmesi, gerekli birimler tarafından iyileştirmelerin yapılabilmesi amacı ile Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, iş bu metin ile alınan açık rızanıza istinaden, tüm mevzuat ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerindeki şartlar ve yukarıda sayılan amaçlarımız doğrultusundaki gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi, için yine Kanun’ un 8. ve 9. Maddelerindeki kanuni sınırlar ve zorunluluklar dikkate alınarak, şirketin iş ortakları, birimleri, iştirakleri, müşterileri, tedarikçileri ve sair üçüncü kişilerle ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile ve yine hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un da ve tüm mevzuatta belirtilen istisnai haller saklı kalmak kaydı ile Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında yazılı olarak veya kanunda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Şirketimiz ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup; bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde şirketimize bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk veri sahibine aittir.

Şirket tarafından iletişim verilerimin işlenmesi suretiyle,  (başvuru işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-mail adresim ve diğerleri de dahil olmak üzere)  her türlü işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için; tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (Red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ile bilgilenmiş olarak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine, onay veriyorum.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden Ankara Caddesi Yelken Plaza No:289/21 Pendik/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile şirket adresimize gönderebilir veya info@dnbik.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca 0543 907 03 43 numaralı telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkanınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz dNb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kanunlarda öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kayıt edilmesi, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi, fuar, organizasyon ve diğer etkinliklerin yönetimi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerin takip edilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, sorun-hata bildirimlerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi, insan kaynakları faaliyetleri ve işe alım süreçlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alma operasyonları ve ilgili (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme) süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve fiziksel mekân güvenliğinin temini, müşteri/tedarikçi/iş ortağı kayıt ve iptallerinin yapılması, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, işyeri, iş ve çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile bunların takip edilmesi, resmi makamlardan veya ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması amacıyla

Kimlik bilgileriniz (adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası) iletişim bilgileriniz (ev/işyeri adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, kayıtlı elektronik posta adresi-KEP), müşteri işlem bilgisi (şikâyet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi), işlem güvenliği ve dijital iz bilgileriniz (IP adresi), banka hesap verileriniz (banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası), şirket yerleşkelerimizin güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları), görsel ve işitsel kayıt verileriniz (ses, görüşme ve kamera kayıtları), iş/profesyonel yaşam verileriniz (meslek, sertifikalar) şeklinde sayılan yukarıdaki kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin iş ilişkisi devam ettiği ve her halükarda ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve bununla ilgili olarak “KVKK – İlgili Kişiler Aydınlatma Metni” evrakını okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Şirket tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel

nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti tarafından işlenmesine ilişkin Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti ’ye tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Ştitarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili

mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin

Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir Tam Adı, Ev Adresi, Eposta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Parmak izi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, vb kayıtları, Kan grubu, Telefon Numarası , Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Sağlık kayıtları, Elektronik cihazlara ait konum bilgisi Banka hesap numarası, Özgeçmişi, CV, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları Nüfus Cüzdanı Ve Pasaport Gibi Belgeler İle Vergi Numarası, SGK Numarası, İmza Bilgisi, Taşıt Plakası v.b. bilgiler,

• Başvuru amacıma uygun olarak şirkete sunulan öz geçmişinizde yer alan veriler

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, konum bilgisi, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti'ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında iş bu metinde yer alan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

İşbu Bilgilendirme Yazısını ve “Kişisel Verilerin Korunması’nda okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti tarafından işlenmesine ilişkin Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti ye tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, fiziki veya elektronik ortamda paylaştığım öz geçmişimin Dnb İnsan Kaynakları ve Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti tarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve partner şirket veya şahıslara personel  temini ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, öz geçmiş/CV’deki veriler 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliklere dair tanımlanan kapsamda aşağıda yukarıda verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak verilerimin ortak firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

“Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, partner firma ve şahıslar, sigorta şirketleri ve başvurumun gereği olarak özgeçmişimde paylaştığım tüm bilgilerimin başka şahıs veya şirketler paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim”

“İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.”